Kezdőoldal :: 17/1999 kormányrendelet

17/1999 kormányrendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-
ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és
fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: értékesítő) köt
egymással az értékesítő áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag egy
vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó
szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény
által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó
szervezettel kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló
szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres
házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésekre, amelyek alapján az értékesítő e szolgáltatásokat meghatározott időpontban
vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében — szerződés megkötése érdekében — szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata
hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel
vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) Az értékesítő a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) az értékesítő cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési
kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak
teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) Az értékesítő az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen,
közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget
tenni.

(3) Ha az értékesítő telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak
kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát,
valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) Az értékesítő köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de
legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról
írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a
továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. §
(5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is,
amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) az értékesítő azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó
kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető
kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az
egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen
alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz
üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell az
értékesítő (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette,
szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az
értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó
az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés
megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor
kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól
kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása
miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül
egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű
használatából eredő kárának megtérítését.

25. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti
elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási
határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a
fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél
fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által
nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a
fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem
köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban
követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését,
feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének
meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget
tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a
szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú
melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi
intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. Az értékesítő köteles a fogyasztó
elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában az értékesítő a fogyasztótól kapott felszólítás
kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha az értékesítő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem
áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a
fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül
visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az értékesítőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb
következményei alól.

(3) Ha az értékesítő a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve
szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségek az értékesítőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a
megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az értékesítő
egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) Az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít,
illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

3(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesítő
ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az értékesítő a
szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékesítő a fogyasztó kifejezett
tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő
eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § Az értékesítőt terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta,
valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség
valamelyik
államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó
jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett
államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem
engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az
említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)

(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló,
1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja;
az irányelv 8. cikke kivételével.

 
Webáruházunk "Cookies"-at használ, kényelmesebb, felhasználóbarátabb vásárlófelület kialakítás érdekében, kérjük engedélyezze böngészőjében a cookie-k használatát. Cookie beállítások kezelése. A "Cookies"-k használatát megértettem és elfogadom.